Odluka o dodjeli ugovora

Odluka o dodjeli ugovora

Na temelju članka 28. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u pregovaračkom postupku javne nabave (bez objave obavijesti o nabavi): "Održavanje NOVA programskog paketa za potporu radu lokalne uprave i održavanje informacijskog sustava", a nakon provedenog postupka analize pristiglih ponuda i okončanih pregovora sa ponuditeljem, općinski Načelnik
d o n i o  j e
 

O D L U K U
o dodjeli ugovora nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave
 
I
Nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave usluga (bez objave obavijesti o nabavi) pod nazivom: "Održavanje NOVA programskog paketa za potporu radu lokalne uprave i održavanje informacijskog sustava", i to:
–                    održavanje programa Docunova 2.0,
–                    održavanje programskog paketa Finova,
–                    održavanje programa Datanova,
dodjeljuje se ugovor sljedećem ponuditelju: "ITINERIS" d.o.o. Tuzla.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o pružanju naprijed opisanih usluga.
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave, dostavio prihvatljivu ponudu za: "Održavanje NOVA programskog paketa za potporu radu lokalne uprave i održavanje informacijskog sustava", u skladu sa Pozivom za dostavu ponuda u pregovaračkom postupku javne nabave (bez objave obavijesti o nabavi) broj: 01/1-02-265/16-1 od 01.02.2016. god.
            Ponuda ponuditelja, iz točke I ove Odluke, u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene.
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
NAČELNIK
Jozo Ivančević, dr.