Odluka o dodjeli ugovora

Odluka o dodjeli ugovora

Na temelju članka 21. pod a. i čl. 28. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u pregovaračkom postupku javne nabave usluga (bez objave obavijesti o nabavi): “Prijevoz učenika osnovnih škola i subvencionirani prijevoz učenika Srednje škole u školskoj 2015/16 godini u općini Prozor-Rama” (za Lotove: 2., 3., 4., 6., 9., 10. i 15.), a nakon provedenog postupka analize pristiglih ponuda i okončanih pregovora sa ponuditeljima, općinski Načelnik d o n i o  j e
 

O D L U K U
o dodjeli ugovora nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave
 
I
Nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave usluga (bez objave obavijesti o nabavi) pod nazivom: "Prijevoz učenika osnovnih škola i subvencionirani prijevoz učenika Srednje škole u školskoj 2015/16 godini u općini Prozor-Rama", po niže navedenim lotovima, dodjeljuje se ugovor sljedećim ponuditeljima:
- Lot 2. (relacija: Kovačevo Polje-Ripci),Lot 3. (relacija: Slatina-Ustirama-Gračac) i Lot 15. (relacija: Orašac-Ripci; Orašac-Prozor /Srednja škola) dodjeljuju se ponuditelju: "Varvara" d.o.o. Varvara, Prozor-Rama;
- Lot 4. (relacija: Gračac-Gračanica-Lug-Prozor i Ustirama-Prozor /Srednja škola) i Lot 6. (relacija: Here-Kute-Šćipe) dodjeljuju se ponuditelju: "Putniktours Prozor" d.o.o. Prozor, Ul. Kralja Tomislava b.b. Prozor;
- Lot 9. (relacija: Kozo-Proslap-Orašac) dodjeljuje se ponuditelju: "Proslap" d.o.o. Proslap, Prozor-Rama i
- Lot 10. (relacija: Papci-Skrobućani-Lug-Gračac-Gračanica; Skrobućani-Bavarija) dodjeljuje se ponuditelju: JILPP "Lug-Bus" Lug, Prozor-Rama.
 
Sa izabranim ponuditeljima zaključiti će se Ugovor o pružanju usluga prijevoza učenika po navedenim lotovima.
II
Ponuditelji, iz točke I ove Odluke, izabrani su iz razloga što su, u predmetnom postupku javne nabave, dostavili prihvatljive ponude za pružanje traženih usluga (po naprijed opisanim lotovima), u skladu sa Pozivom za dostavu ponuda u pregovaračkom postupku javne nabave (bez objave obavijesti o nabavi) broj: 01/1-40-1415/15-1 od 29.07.2015. god.  Ponude ponuditelja, iz točke I ove Odluke, po svakom navedenom Lot-u, u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjavaju zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđenih cijena.
III
Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101.Zakona. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 

                                               
 
                                                                                                            NAČELNIK                          
                                                                                 Jozo Ivančević, dr.