Odluka o dodjeli ugovora nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave

Odluka o dodjeli ugovora nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave

Na temelju članka 28. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u pregovaračkom postupku javne nabave (bez objave obavijesti o nabavi): “Rekonstrukcija i nadogradnja O.Š. u Ustirami (II faza)”, a nakon provedenog postupka analize pristiglih ponuda i okončanih pregovora sa ponuditeljem, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o dodjeli ugovora nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave
 
I
Nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave radova (bez objave obavijesti o nabavi) pod nazivom: "Rekonstrukcija i nadogradnja O.Š. u Ustirami (II faza)", dodjeljuje se ugovor sljedećem ponuditelju: "G.T.R." d.o.o. Mostar, Kočine b.b. Mostar.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o izvođenju predmetnih radova.
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave, dostavio prihvatljivu ponudu za izvođenje naprijed opisanih radova, u skladu sa Pozivom za dostavu ponuda u pregovaračkom postupku javne nabave (bez objave obavijesti o nabavi) broj: 01/1-25-519/16-1od 26.02.2016. god.
            Ponuda ponuditelja, iz točke I ove Odluke, u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene.
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101.Zakona. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
NAČELNIK
Jozo Ivančević, dr.