Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuditelju

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuditelju

Broj: 01/1-34-1145/20-11
Dana, 03.09.2020. god.
 
            Na temelju članka 72. st. (3) točka c) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave usluga (sa predviđenom e-aukcijom): "Prijevoz učenika osnovnih škola u općini Prozor-Rama u školskoj 2020/21 godini", koji je objavljen, dana, 25.05.2020. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-48-3-21/20), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 30 od 29.05.2020. god., a nakon što je prvorangirani ponuditelj u pisanoj formi odbio dodjelu ugovora, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
 

O D L U K U
o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuditelju
 
I
Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave (sa predviđenom e-aukcijom), koji je objavljen, dana, 25.05.2020. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-48-3-21/20), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 30 od 29.05.2020. god., pod nazivom:
"Prijevoz učenika osnovnih škola u općini Prozor-Rama u školskoj 2020/21 godini"
za Lot 4. (relacija: Here-Kute-Šćipe), dodjeljuje se ugovor drugorangiranom ponuditelju:
JILPP "BELJO-BUS" Prozor-Rama, Mluša, općina Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 148,50 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
            Izabrani ponuditelj dužan je dostaviti potvrde iz članka 45. ZJN u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke (ukoliko iste već nije dostavio u ponudi).
 
II
            U naprijed opisanom postupku javne nabave za Lot 4. (relacija: Here-Kute-Šćipe), ugovorno tijelo je zaprimilo četiri (4) ponude, od kojih su dvije (2) prihvatljive.
            U ovom postupku zakazana je i provedena e-aukcija u skladu sa odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije.
            Nakon provedene e-aukcije prvorangirani ponuditelj je bio "TERZIĆ" d.o.o. Konjic, sa cijenom ponude u iznosu od: 148,00 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu), te je dana 27.07.2020. godine donesena Odluka o izboru navedenog ponuditelja broj: 01/1-34-1145/20-4.4.
            Obzirom da je prvorangirani ponuditelj, dana, 02.09.2020. god. u pisanoj formi odbio dodjelu ugovora, to se u skladu sa čl. 72. st. (3) točka c) ZJN prijedlog ugovora dostavlja drugorangiranom ponuditelju, po naprijed navedenom Lot-u, a to je: JILPP "BELJO-BUS" Prozor-Rama.
 
 
III
            Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o izboru ponuditelja za Lot 4. broj: 01/1-34-1145/20-4.4. od 27.07.2020. godine.
 
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.