Izmjene i dopune Plana javnih nabava

Izmjene i dopune Plana javnih nabava

Na temelju članka 17. st. 2. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i čl. 5. Odluke o usvajanju Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2019. godinu br. 01/1-16-3/19 od 03.01.2019. god., a u skladu sa financijskim sredstvima planiranim u Proračunu općine Prozor-Rama za 2019. godinu, Načelnik Općine d o n o s i
 
 
O D L U K U
 O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVA
OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2019. GODINU 
 
Članak 1.
            Usvajaju se izmjene i dopune Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: “Plan nabava”).
            Plan nabava, čije izmjene i dopune su sastavni dio ove Odluke, mijenja se u pogledu procijenjene vrijednosti postupaka nabave, te se u Plan nabava uvrštavaju postupci nabave koji nisu bili ranije planirani.

Članak 2.
 
           Ostale odredbe Odluke o usvajanju Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2019. godinu br. 01/1-16-3/19 od 03.01.2019. god., ostaju na snazi nepromijenjene.
Članak 3.
                                                    
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Priloženi dokumenti