Izmjene i dopune Plana javnih nabava

Izmjene i dopune Plana javnih nabava

Na temelju članka 17. st. 2. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i čl. 5. Odluke o usvajanju Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2018. godinu br. 01/1-16-16/18 od 04.01.2018. god., a u skladu sa financijskim sredstvima planiranim u Proračunu općine Prozor-Rama za 2018. godinu, Načelnik Općine d o n o s i
 
O D L U K U
 O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVA
OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2018. GODINU 
 
Članak 1.
 
            Usvajaju se izmjene i dopune Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: “Plan nabava”).
            Plan nabava, čije izmjene i dopune su sastavni dio ove Odluke, mijenja se u pogledu procijenjene vrijednosti postupaka nabave, vrste postupaka nabave, te se u Plan nabava uvrštavaju postupci nabave koji nisu bili ranije planirani, kako slijedi:
 
IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVA ZA 2018. GODINU
OPĆINE PROZOR-RAMA
 
R. br. Predmet nabave Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Izvor financiranja Nap.
U točki 5. Plana javnih nabava za 2018. god., mijenja se iznos procijenjene vrijednosti kako slijedi:
5 Nabava drva za ogrijev za osnovne škole i korisnike soc. pomoći Centra za soc. rad 03413000-8 41.000,00 KM Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda II kvartal III kvartal Proračun (konto: 614125, 614311)  
 
U točki 37. Plana javnih nabava za 2018. god., mijenja se iznos procijenjene vrijednosti kako slijedi:
37 Sanacija i asfaltiranje lokalnih cesta u općini Prozor-Rama 45233223-8 1.500.000,
00 KM
Otvoreni postupak
- okvirni sporazum
2018. 2018. Proračun (konto 821222)  
 
U Plan javnih nabava za 2018. godinu općine Prozor-Rama, dodaju se sljedeći radovi:                                      
     RADOVI
47 Izgradnja višenamjenske dvorane u mjestu Gračac 45000000-7 165.000,00 KM Otvoreni postupak 2018. 2018. Proračun
(konto )
 
48 Radovi na sanaciji podova učionica u objektu Srednje škole Prozor 45432100-5 20.000,00 KM Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 2018. 2018. Proračun
(konto 615311)
 
49 Radovi na sanaciji krovišta objekta Srednje škole Prozor 45261910-6 100.000,00KM Otvoreni postupak 2018. 2018. Proračun i sredstva HNŽ/K  
50 Izgradnja stepeništa prema plaži u mjestu Ustirama 45233160-8 35.000,00 KM Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 2018. 2018. Proračun
(konto )
 
                 
                           
                                                        
Članak 2.
Ostale odredbe Odluke o usvajanju Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2018. godinu br. 01/1-16-16/18 od 04.01.2018. god., ostaju na snazi nepromijenjene.
 
 
                                                                       
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
NAČELNIK
Jozo Ivančević,dr.