Izmjene i dopune plana javnih nabava

Izmjene i dopune plana javnih nabava

Na temelju članka 17. st. 2. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i čl. 5. Odluke o usvajanju Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2017. godinu br. 01/1-16-3120/16 od 30.12.2016. god., a u skladu sa financijskim sredstvima planiranim u Proračunu općine Prozor-Rama za 2017. godinu, Načelnik Općine donosi
 

O D L U K U
 O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVA
OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2017. GODINU 
 
Članak 1.
            Usvajaju se izmjene i dopune Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: “Plan nabava”).
            Plan nabava, čije izmjene i dopune su sastavni dio ove Odluke, mijenja se u pogledu procijenjene vrijednosti postupaka nabave, vrste postupaka nabave, te se u Plan nabava uvrštavaju postupci nabave koji nisu bili ranije planirani, kako slijedi:
 
IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVA ZA 2017. GODINU
OPĆINE PROZOR-RAMA
 
R. br. Predmet nabave Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Izvor financiranja Nap.
     ROBE
                 
10 Nabava opreme i namještaja za objekat nove zgrade Općine u Prozoru 39130000-2 500.000,00 KM Otvoreni postupak Postupak pokrenut Odlukom od 05.06.2017 god. 2017. Proračun (konto 821211)  
 
     USLUGE
14 Prijevoz učenika osnovnih škola i subvencionirani prijevoz učenika Srednje škole do kraja kalendarske 2017. godine 60112000-6 285.246,60 KM Pregovarački postupak bez obj. obavijesti o nabavi Postupak pokrenut Odlukom od 27.09.2017god. Postupak okončan  zaključenjem ugovora, dana, 31.10.2017. god. Proračun
(konto 614243)
 
     RADOVI
                 
 
Nabave koje nisu bile predviđene Planom nabava za 2017. god., a za koje je provedena ili pokrenuta procedura nabave prije donošenja Izmjena i dopuna Plana javnih nabava za 2017. godinu:
 
R. br. Predmet nabave Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Izvor financiranja Nap.
 
     ROBE
52 Nabava putničkog motornog vozila za potrebe Ureda načelnika općine Prozor-Rama 34110000-1 76.500,00 KM Otvoreni postupak Postupak pokrenut Odlukom od 24.01.2017.
god.
Postupak okončan  zaključenjem ugovora, dana, 06.03.2017. Proračun
(konto 821300)
 
53 Nabava ukrasnog (arhitektonsko-građevinskog) kamena 44912000-6 29.915,00 KM Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda Postupak pokrenut Odlukom od 11.04.2017.
god.
Postupak okončan  zaključenjem ugovora, dana, 09.05.2017. Proračun
(konto 615223)
 
 
     USLUGE
54 Izrada Idejnog rješenja za spomen obilježje pod nazivom "Tvrtkov biljeg"
(I faza postupka)
 
 
 
 
 
98300000-6
 
 
 
 
 
40.000,00 KM
Natječaj za izradu idejnog rješenja
 
Postupak pokrenut Odlukom od 05.05.2017.   Proračun (konto 615223)  
 
 
 
 
Izrada spomen obilježja "Tvrtkov biljeg"
(II faza postupka)
Pregovarački postupak bez obj. obavijesti o nabavi Postupak pokrenut Odlukom od 14.07.2017. Postupak okončan  zaključenjem ugovora, dana, 06.09.2017.
     RADOVI
55 Dovršetak izgradnje objekta zgrade Općine u Prozoru – DODATNI RADOVI 45213150-9 311.000,00 KM Pregovarački postupak bez obj. obavijesti o nabavi Postupak pokrenut Odlukom od 30.11.2016. Postupak okončan  zaključenjem ugovora, dana, 23.01.2017. Proračun (konto 821211)  
56 Sanacija instalacija grijanja u objektu O.Š. "Fra Jeronim Vladić" Ripci 45262600-7 20.000,00 KM Pregovarački postupak bez obj. obavijesti o nabavi Postupak pokrenut Odlukom od 11.01.2017. Postupak okončan  zaključenjem ugovora, dana, 08.02.2017. Proračun (konto 614125)  
57 Betoniranje dionica cesta na području općine Prozor-Rama- DODATNI RADOVI 45262300-4 33.247,63 KM Pregovarački postupak bez obj. obavijesti o nabavi Postupak pokrenut Odlukom od 17.07.2017. Postupak okončan  zaključenjem ugovora, dana, 16.10.2017. Proračun (konto 821612)  
58 Modernizacija CS Krupić, izgradnja nove klorne stanice Krč i nadzorno upravljački sustav (SCADA) 45232151-5 2.550.000,
00 KM
Otvoreni postupak
-ponovljeni
2017. 2018. Kreditna sredstva (EIB) i sredstva iz Proračuna Nabava planirana 2016. god., ali nije realizirana
                                              
                                       
                                                                        Članak 2.
Ostale odredbe Odluke o usvajanju Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2017. godinu br. 01/1-16-3120/16 od 30.12.2016. god., ostaju nepromijenjene.
 
 
                                                                        Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
NAČELNIK
Jozo Ivančević, dr.