Izmjene i dopune Plana javnih nabava za 2019. godinu

Izmjene i dopune Plana javnih nabava za 2019. godinu

Broj: 01/1-16-3/19-3
Datum, 01.10.2019. godine
 
 
Na temelju članka 17. st. 2. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i čl. 5. Odluke o usvajanju Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2019. godinu br. 01/1-16-3/19 od 03.01.2019. god., a u skladu sa financijskim sredstvima planiranim u Proračunu općine Prozor-Rama za 2019. godinu, Načelnik Općine d o n o s i
 
 

O D L U K U
 O USVAJANJU III. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVA
OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2019. GODINU 
 
Članak 1.
            Usvaja se III. izmjena i dopuna Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: “Plan nabava”).
            Plan nabava, čije izmjene i dopune su sastavni dio ove Odluke, mijenja se na način da se istom dodaju postupci nabave koji nisu bili ranije planirani.
 
III. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVA ZA 2019. GODINU
OPĆINE PROZOR-RAMA
 
R. br. Predmet nabave Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Izvor financiranja Nap.
 
 
U točki 25. Plana nabava mijenja se iznos procijenjene vrijednosti kako slijedi:
25 Uređenje i asfaltiranje lokalnog puta Ripci-Šćit 45233223-8 1.000.000,
00 KM
Otvoreni postupak 2019. 2019. Proračun (konto 821222)  
 
U Plan nabava, pod rednim brojem 58., 59., 60. i 61., dodaju se sljedeće nabave:                                      
58 Nabava i ugradnja led video zida za potrebe općine Prozor-Rama 32323000-3 200.000,00 KM Otvoreni postupak 2019. 2019. Proračun  
59 Nabava radijatora za objekt Srednje škole Prozor 44621100-0 19.700,00 Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 2019. 2019. Proračun  
60 Nabava i postavljanje javnog sata u Prozoru 39254100-8 20.000,00 Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 2019. 2019. Proračun  
61 Rekonstrukcija krova dvorane O.Š. “Fra J. Vladić” Ripci 45261910-6 15.000,00 Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 2019. 2019. Proračun
(konto: 614125)
 
 
                  
                                                                        Članak 2.
Ostale odredbe Odluke o usvajanju Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2019. godinu br. 01/1-16-3/19 od 03.01.2019. god., ostaju na snazi nepromijenjene.
 
 
                                                                        Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
NAČELNIK
Jozo Ivančević,dr