Dopune plana javnih nabava za 2021. godinu

Dopune plana javnih nabava za 2021. godinu

Na temelju članka 17. st. 2. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), a u skladu sa financijskim sredstvima planiranim u Proračunu općine Prozor-Rama za 2021. godinu, Načelnik Općine d o n o s i
 
 

O D L U K U
 O USVAJANJU DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVA
OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2021. GODINU 
 
 
Članak 1.
            Usvajaju se dopune Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: “Plan nabava”).
            U Planu nabava, u točki 43., u rubrici vrsta postupka, iza naziva otvoreni postupak dodaju se riječi - okvirni sporazum.
            Plan nabava dopunjava se na način da se istom dodaju postupci nabave, pod rednim brojevima: 45. i 46., koji nisu bili ranije planirani.
 
DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVA ZA 2021. GODINU
OPĆINE PROZOR-RAMA
 
R. br. Predmet nabave Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenj-a ugovora Izvor financiranja Nap.
 
U točki 43. Plana nabava, u rubrici vrsta postupka dodaju se riječi -okvirni sporazum, te ova točka glasi:
43 Uređenje pročelja objekata uz ulice u Prozoru 45443000-4 170.000,00 KM Otvoreni postupak - okvirni sporazum 2021. 2021. Proračun (konto 821612)  
U Plan nabava, pod rednim brojem 45. i 46. dodaju se sljedeće nabave:                                      
45 Nabava usluga pravnog zastupanja 79100000-8 10.000,00 KM
(proc. vrijednost odnosi se na 2021. god.)
Dodjela ugovora u skladu sa Aneksom II. dio B ZJN BiH 2021. 2021.
 
Proračun
(konto 613991)    
Usluge se pružaju  u razdoblju od 4 godine
46 Dogradnja sportske dvorane uz objekat O.Š. "Šćipe" u Šćipama – dodatni radovi 45214200-2 116.494,40 KM Pregovarački postupak (bez obj.) 2021. 2021. Proračun
(konto 615311)
U 2020. god. provede-n otvoreni postupak
                                                                      
 
Članak 2.
Ostali dio Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2021. godinu od 07.01.2021. god., ostaje na snazi nepromijenjen.
Članak 3.
                                                                         
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.