Dopuna plana javnih nabava za 2021. godinu

Dopuna plana javnih nabava za 2021. godinu

Na temelju članka 17. st. 2. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), a u skladu sa financijskim sredstvima planiranim u Proračunu općine Prozor-Rama za 2021. godinu, Načelnik Općine d o n o s i
 

O D L U K U
 O USVAJANJU II. DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVA
OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2021. GODINU 
 
Članak 1.
            Usvaja se II. dopuna Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: “Plan nabava”).
            Plan nabava dopunjava se na način da se istom dodaju postupci nabave, pod rednim brojevima: 47. i 48., koji nisu bili ranije planirani.
 
II. DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVA ZA 2021. GODINU
OPĆINE PROZOR-RAMA
 
R. br. Predmet nabave Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenj-a ugovora Izvor financiranja Nap.
 
U Plan nabava, pod rednim brojem 47. i 48. dodaju se sljedeće nabave:                                      
47 Preuređenje II. kata zgrade Vatrogasnoga doma u Prozoru (za potrebe Suda u opć. Prozor-Rama) 45262700-8  230.000,00KM
 
Otvoreni postupak 2021. 2021.
 
Proračun
(konto 531100)    
 
48 Izrada Idejnog rješenja za uređenje Ramskoga trga u Prozoru i zgrade Kulturno umjetničkoga centra 71240000-2  80.000,00 KM Natječaj za izradu idejnog rješenja 2021. 2021. Proračun
(konto 821612)
 
       
Članak 2.
Ostali dio Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2021. godinu od 07.01.2021. god., te Dopune Plana od 19.03.2021. god., ostaju na snazi nepromijenjeni.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

NAČELNIK
Jozo Ivančević,dr.