Dopuna plana javnih nabava za 2020. godinu

Dopuna plana javnih nabava za 2020. godinu

Broj: 01/1-11-15/20-3
Datum, 09.09.2020. godine
 
 
Na temelju članka 17. st. 2. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), a u skladu sa financijskim sredstvima planiranim u Proračunu općine Prozor-Rama za 2020. godinu, Načelnik Općine d o n o s i
 

O D L U K U
 O USVAJANJU DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVA
OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2020. GODINU 
 
Članak 1.
            Usvajaju se dopune Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: “Plan nabava”), koje čine sastavni dio ove Odluke.
 
           
DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVA OPĆINE PROZOR-RAMA
ZA 2020. GODINU
 
U Planu nabava, pod rednim brojevima: 14. i 29., mijenja se procijenjena vrijednost kako slijedi:
 
R. br. Predmet nabave Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Izvor financiranja Nap.
 
14 Prijevoz učenika osnovnih škola 60112000-6 267.000,00 KM Otvoreni postupak II kvartal III kvartal Proračun
(konto 614243)
 
 
29 Izgradnja puta Jaklići-Draševo 45233120-6 1.900.000,
00 KM
Otvoreni postupak 2020. 2020. Proračun (konto 821222)  
 
 
Članak 2.
Ostali dio Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2020. godinu od 07.01.2020. god., kao i Dopuna Plana javnih nabava od 04.02.2020. god. i Izmjene i dopune Plana javnih nabava od 16.06.2020. god., ostaju na snazi nepromijenjene.
Članak 3.
 
                                                                    
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.