33. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na održanoj 33. sjednici Općinskog vijeća Prozor-Rama vijećnici su dali suglasnost  o usklađenosti dodjele koncesije za korištenje voda rijeke Rame i javnog vodnog dobra za proizvodnju električne energije sa prostorno planskom dokumentacijom i ekonomskim interesom.

Podsjetimo, riječ je o izgradnji pet mini hidroelektrana pojedinačne snage do 5 MW, i to: MH Gračanica, MH Modri vir, MH Crni most, MH Gračanica i Marina pećina.

Usvojeno je Izvješće o stanju rješavanja predmeta upravnog postupka u službama za upravu općine Prozor – Rama u 2015. godini, Izvješće o izvršenim procjenama prometne vrijednosti nekretnina i prava u 2015. godini i naplati poreza, kao i Izvješće JU Centar za socijalni rad Prozor – Rama o radu u 2015. godini.

Na znanje su primljene Informacija   o stanju naplate koncesijske naknade na području općine Prozor – Rama za 2014. i 2015. godinu i Informacija PS Prozor-Rama o stanju sigurnosti, javnog reda i mira i sigurnosti prometa na području nadležnosti PS Prozor – Rama u 2015. godini.

U raspravi po ovoj točki Dnevnog reda vijećnici su usvojili Zaključak da se zatraži od Vlade HNŽ i resornog ministarstva hitno popunjavanje nedostajućih policijskih službenika u skladu s postojećom propisanom sistematizacijom, da se izvrši adekvatno činovanje, odnosno da ljudi koji se nalaze na određenim pozicijama dobiju adekvatne činove i da se Policijskoj stanici osiguraju dovoljna materijalna sredstva za normalno funkcioniranje, te da se što hitnije pristupi izradi projektne dokumentacije za novu zgradu PS u Prozoru, s tim što je Općina spremna sudjelovati u rješavanju imovinsko- pravnih odnosa i sufinanciranju projekta izgradnje.

Na znanje su primljene Informacija Službe za zapošljavanje o stanju nezaposlenosti u općini Prozor – Rama za 2015. godinu i Informacija Općinske službe o aktivnostima na usvajanju Odluke o osnivanju lovišta na području općine Prozor – Rama, koje su izazvale najviše rasprave i na koje su iznesene brojne primjedbe i prijedlozi.

Zbog neusvajanja Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjesečne naknade općinskim vijećnicima i članovima radnih tijela Vijeća, na snazi ostaje trenutno važeća Odluka.