Program poticaja za zapošljavanje u općini Prozor-Rama

PROGRAM POTICAJA
PROGRAM POTICAJA ZA ZAPOŠLJAVANJE U OPĆINI PROZOR-RAMA
 
Temeljem članka 7. i 19. Statuta općine Prozor-Rama-prečišćeni tekst ("Službeni glasnik općine Prozor-Rama", broj: 3/01), Općinsko vijeće Prozor-rama, na sjednici održanoj dana, 03.11.2011.god. d o n o s i
 
 PROGRAM POTICAJA ZA ZAPOŠLJAVANJE U OPĆINI PROZOR-RAMA
 
 
 UVOD
 
Zaposlenost u općini Prozor – Rama u višegodišnjem periodu imala je karakteristiku većeg broja neuposlenih od broja uposlenih.
 Nizak stupanj zaposlenosti, odnosno veća nezaposlenost od zaposlenosti, smatra se jednim osnovnih uzroka rastućem trendu iseljavanja iz općine Prozor – Rama.
 Općina Prozor – Rama iskazuje spremnost osigurati proračunska sredstva za poticanje zapošljavanja. Previđene su i druge razvojne aktivnosti.
 
 
 
CILJEVI PROGRAMA
 
Program poticaja zapošljavanju u općini Prozor – Rama ima za cilj zaustaviti negativne trendove u upošljavanju, oživjeti gospodarsku aktivnost kroz stvaranje povoljne poslovne klime potrebne za nova ulaganja u snaženje svih kapaciteta i povećanje broja uposlenih.
 
Cilj će se ostvarivati pružanjem stalne potpore malim i srednjim poduzećima, samostalnim radnjama i drugim subjektima koji vrše poslovnu djelatnost kako bi im se pomoglo u održanju broja postojećih i prijemu novih uposlenika.
 
 
 
MJERE ZA OSTVARENJE CILJEVA
 
Ciljevi po Programu poticaja zapošljavanju u općini Prozor – Rama ostvarivati će se kroz provođenje slijedećih grupa mjera:
 
-          Mjere financijskog karaktera,
 
-          Mjere organizacijskog karaktera,
 
-          Mjere infrastrukturnog karaktera,

-          Mjere na poboljšanju provedbe zakonskih propisa
 
 MJERE FINANCIJSKOG KARAKTERA
 
-          Grantovi – nepovratna sredstva koja će se po prethodno utvrđenim kriterijima i po dostavljenim programima davati poduzetnicima isključivo za povećanje broja uposlenih i čija će visina biti usklađena sa brojem novouposlenih djelatnika.
 
-          Subvencije kamata – sredstva kojima će biti subvencionirane kamate na investicijske kredite koje će kod poslovnih banaka podizati poslovni subjekti. O izboru banke odlučuje poslodavac. Odobravanje subvencioniranja kamata biti će sukladno kriterijima vezanim za novo zapošljavanje. Visina sredstava biti će usklađena sa brojem novouposlenih radnika.
 
-          Kreditni fond – sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima, kroz suradnju sa komercijalnim bankama, osigurati poseban fond namijenjen pretežito financiranju investicijskih aktivnosti poduzetnika na području općine Prozor – Rama, uz povoljnu kamatnu stopu i prihvatljive rokove povrata sredstava.
 
Korisnici mjere subvencioniranja kamata mogu a ne moraju biti istovremeno i korisnici mjere korištenja grant sredstava.
 
Poticanje zapošljavanja korisnicima koji uposle do 10 (deset) ili preko 10 (deset) novouposlenih vršit će se na način da se posebno vrednuju :
 
 
 
-          Broj novouposlenih kada je to neovisno o visini ulaganja, 
 
-          Ukupna ulaganja u novi projekt koji rezultira novim zapošljavanjem, 
 
-          Efekte neizravnog zapošljavanja koji je rezultat ulaganja i izravnog zapošljavanja. 
 
a)      Za poticanje novouposlenih djelatnika kod korisnika koji nemaju potrebu za većim ulaganjima, primjenjivat će se slijedeći kriteriji: 
 
      Minimalni rok ugovaranja
Oznaka Broj novouposlenih Visina grant sredstava po rada  novouposlenih -
    1 novouposlenom godina  
  Do 10 3.500,00 1  
  11- 20 4.000,00 2  
  21- 40 4.500,00 3  
  Preko 40 5.000,00 4  
    2    
 
 
Po ovoj mjeri poslodavcu se odobrava subvencioniranje kamate po investicijskom kreditu koji ovaj ugovori sa poslovnom bankom (o izboru banke odlučuje poslodavac). Veličina ove subvencije odgovara smanjenju kamate za 5% na visinu kredita. Osnovica za utvrđivanje subvencije kamate po investicijskim kreditima za ovu grupu korisnika utvrđuje se u visini od 25.000,00 KM po jednom novouposlenom.
 
b)     Za vrednovanje ukupnog ulaganja, dodjelu grant sredstava i subvencioniranje kamate na investicijske kredite koje investitori koriste za poslovni projekt koji rezultira novim zapošljavanjem primjenjivat će se slijedeći kriteriji: 
 
 
 
1.  Pri utvrđivanju visine grant sredstava:
 
Oznak Ukupna  ulaganja  po  1 Grant    sredstva po Minimalni rok ugovaranja
a novouposlenom jednom   rada  novouposlenih -
  djelatniku KM novouposlenom KM   godina  
A 35.000,00 4.000,00   3  
B 50.000,00 5.000,00   4  
C 65.000,00 6.000,00   5  
D 80.000,00 7.000,00   6  
E 95.000,00 8.000,00   7  
F 110.000,00 9.000,00   8  
G 125.000,00 10.000,00   8  
 
 
Isplata grant sredstava bit će u godišnjim ili polugodišnjim obrocima, u periodu koji traje kao i minimalni rok ugovaranja rada novouposlenih.
 
2.  Pri utvrđivanju osnovice i visine subvencije kamate :
 
    Najviša osnovica Subvencija Broj   godina
Ozna Visina ukupnog ulaganja KM za subvenciju kamate stopa % za  koje će se
ka   kamate po   1 kamate plaćati
    novouposlenom   subvencija
A do 400.000,00 25.000,00   do 6,0% do 5
B 400.000,00 do 700.000,00 30.000,00   do 6,5% do 5
C 700.000,00 do 1.000.000,00 30.000,00   do 7,0% do 5
D 1.000.000,00 do 1.500.000,00 35.000,00   do 7,5% do 8
E 1.500.000,00 do 3.000.000,00 35.000,00   do 8,0% do 8
F 3.000.000,00 do 5.000.000,00 40.000,00   do 8,0% do 8
G preko 5.000.000,00 45.000,00   do 8,0% do 8
             
 
Osnovica za obračun i isplatu subvencije kamata ne može biti veća od visine utvrđenog ukupnog ulaganja. Za cijeli period subvencioniranja kamate korisnik je obvezan zadržati broj uposlenih najmanje u broju koji ima danom potpisivanja ugovora o dodjeli poticaja.
 
Isplata subvencija za kamate ne može trajati kraće od perioda na koji je ugovoren povrat investicijskog kredita, a ni duže od rokova po prethodnoj tabeli.
 
Za cijeli period subvencioniranja kamate korisnik je obvezan zadržati broj uposlenih najmanje u broju koji ima danom potpisivanja ugovora o dodjeli poticaja.
 
Određuje se najveći iznos poticaja po osnovu isplate grant sredstava i subvencije kamata iz ovog Programa u visini koja ne prelazi 25% od ukupnih ulaganja po poslovnom planu Investitora.
 
 
c)      Za investitore čiji projekt će imati efekte neizravnog zapošljavanja određuje se dodatak na grant sredstva i na subvenciju kamate (i osnovica i stopa kamate) kako slijedi: 
 
-          Neizravno zapošljavanje u veličini 30 do 60% od izravnog zapošljavanja – dodatak 10%,
 
-          Neizravno zapošljavanje u veličini preko 60% od izravnog zapošljavanja – dodatak 20%.
 
 
 
OBRAZLOŽENJE POJMOVA:
 
Pod pojmom „Novouposleni djelatnik“ podrazumijeva se broj novouposlenih djelatnika tijekom realizacije poslovnog plana u odnosu na broj uposlenih prije primjene Programa poticaja i
 
Dopune Programu, uz uvjet da je novo upošljavanje prijavljeno u kalendarskoj godini u kojoj se traži poticaj.
 
Pod pojmom „Veličina ukupnog ulaganja“ podrazumijeva se ulaganje u opremu potrebnu za realizaciju poslovnog projekta korisnika, ulaganja u adaptaciju prostora, te ulaganja u izgradnju objekta ili u kupnju izgrađenog objekta, ali samo u onom mjeri u kojoj je ta izgradnja ili kupnja nužna za realizaciju poslovnog plana korisnika. Dokazivanje veličine ukupnog ulaganja Povjerenstvu za provedbu programa poticaja za zapošljavanje bit će na osnovu procjena ovlaštenih sudskih vještaka, na osnovu carinske dokumentacije, računa, obračuna i otpremnica dobavljača i uvidom u poslovnu dokumentaciju korisnika.
 
NAČIN OBRAČUNA, GARANCIJE, UTVRĐIVANJE VISINE SREDSTAVA
 
Veličina izravnog zapošljavanja bit će na osnovu uvida u obrasce prijave novouposlenog djelatnika kod Zavoda za mirovinsko invalidsko osiguranje, odnosno Porezne uprave.
 
Veličinu neizravnog zapošljavanja koji je rezultat realizacije poslovnog plana od strane korisnika, Povjerenstvo za provedbu programa poticaja za zapošljavanje procijenit će temeljem analize neizravnog zapošljavanja koju će provesti uvidom u stanje na terenu.
 
Poslovni planovi investitora koji upošljavaju više od 50 uposlenika bit će predmetom posebne obrade i ugovaranja, uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća.

Garancija za izvršenje ugovornih obveza od strane korisnika bit će u obliku bankovne garancije.
 
Iznimno, za sredstva po osnovu poticaja za 10 i manje novih uposlenika kao i za proslovne projekte koji dokazuju trajnost i sigurnost garancija za izvršenje ugovornih obveza može biti mjenica bez protesta.
 
Ugovorom će se korisnik sredstava poticaja, za slučaj neizvršenja ugovornih obveza, obvezat da će povrat sredstava izvršiti u visini sukladnoj stupnju neizvršenja ugovornih obveza.
 
Visina sredstava koja će se odobravati po osnovu Programa poticaja za zapošljavanje za period 2009.-2014.bit će usklađena sa visinom proračunskih i drugih sredstava koji se godišnje mogu utrošiti po tom osnovu. Početkom svake proračunske godine Načelnik općine donijeti će posebnu odluku kojom će preciznije utvrditi veličinu sredstava poticaja i način njihovog angažiranja.
 
MJERE ORGANIZACIJSKOG KARAKTERA
 
-          Usvojiti Strategiju razvitka općine Prozor – Rama za naredni 10 – godišnji period,te pratiti realizaciju zadanih mjera i projekata,
 
-          Raditi promocija ulaganjima (posebno stranih) putem javnih poziva, seminara, okruglih stolova, web prezentacija i slično,
 
-          Davanje pismenih potpora i suglasnosti poduzetnicima iz općine Prozor – Rama pri njihovu prijavljivanju na javne natječaje kojima se daju poticaji sa viših razina vlasti, od strane međunarodnih, humanitarnih i sličnih izvora, pomaganjem pri kreiranju takvih projekata i organiziranjem lobiranja za uspješnost projekta;
 
-          Davanje potpora poduzetnicima pri njihovu povezivanju sa vanjskim tržištem. U ovu grupu mjera ulaze organizirano sudjelovanje na sajmovima, organiziranje sastanaka sa mogućim značajnijim kupcima ili dobavljačima, izrada zajedničkih promotivnih materijala, organiziranje određenih specijalističkih obuka i slično;
 
-          Pomoć korisnicima pri organiziranju dokvalifikacija, prekvalifikacija i sličnih oblika stručnog usavršavanja;
 
-          Davanje prednosti (u okviru zakonskih rješenja) domaćim izvođačima radova, vršiteljima usluga i isporučiteljima roba, uz prethodno poštivanje načela prihvatljivosti;

MJERE INFRASTRUKTURNOG KARAKTERA
 
-          Usvojiti Prostorni plana općine, uz posebno definiranje lokacija za poduzetničke zone u svim dijelovima općine,
 
-          Pristupiti izmjenama i dopunama postojećeg urbanističkog i regulacionog plana, kao i izradama novih urbanističkih planova, posebno potrebnih za područja u kojima se može planirati rast turističkih usluga,
 
-          Izgradnja  jedne  ili  više poslovnih  zona  čija  površina  ili  objekti  bi  bili  stavljeni  na
 
raspolaganje poduzetnicima bilo kroz prodaju po povoljnim cijenama bilo kroz dugoročno iznajmljivanje po povoljnim cijenama. Kriterij za odabir korisnika ove mjere utvrditi u skladu sa planiranim zapošljavanjem.
 
-          Rješavanje infrastrukturnih problema kod poduzetničkih objekata (putovi, električna energija, voda i sl) zajedno sa poduzetnicima i lokalnom samoupravom,
 
 
 
MJERE NA POBOLJŠANJU PRIMJENE ZAKONSKIH PROPISA
 
Ovom grupom mjera predviđa se doprinijeti općoj sigurnosti unutar općine sa stanovišta stvaranja klime i za strana ulaganja u poslovne aktivnosti u općini Prozor – Rama.
 
-          Suradnjom sa inspekcijskim službama osigurati ravnopravne uvjete poslovanja za sve gospodarske subjekte;
 
-          Aktivno se odnositi spram potrebe suzbijanja pojava sive ekonomije (rad bez dozvola, rad neprijavljenih djelatnika i slično),
 
-          druge mjere na poboljšanju primjene zakonskih propisa.
 
PERIOD TRAJANJA PROGRAMA 
 
Ovaj Program utvrđuje se od dana donošenja do 31.12.2014.godine i istekom ovoga roka Program se automatski produžava ukoliko se isti ne stavi izvan snage.
 
KORISNICI 
 
Korisnici sredstava po ovom Programu su fizičke i pravne osobe koje posluju na području općine Prozor-Rama i koji upošljavaju zaposlenike sa područja općine Prozor-Rama.
 
ZAKLJUČAK
 
Potreba donošenja Programa poticaja zapošljavanju u općini Prozor – Rama jeste vidljiva u prikazanom kretanju zaposlenosti i nezaposlenosti u općini, također i po mnogim drugim pokazateljima.
 
Mjere financijskog karaktera, iako su očigledno potrebne poduzetnicima, nisu jedine po kojima je potrebno poduzeti aktivnosti – iznimno su važne mjere infrastrukturnog, organizacijskog i sistemskog karaktera.
 
Usvajanjem ovog Programa prestaju vrijediti Program poticaja za zapošljavanje u općini Prozor
 
– Rama za period 2009. – 2014, godinu ("Službeni glasnik općine Prozor-Rama", broj: 3/09), kao i
 
Dopuna Program poticaja za zapošljavanje u općini Prozor – Rama za period 2009. – 2014. godinu ("Službeni glasnik općine Prozor-Rama", broj: 3/10).